Regulamin

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu biblioteki szkolnej.

3. Biblioteka jest czynna codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

4. W bibliotece obowiązuje cisza i bezwzględny zakaz spożywania posiłków.

5. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

6. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od września do czerwca, wypożyczając je do domu lub udostępniając na miejscu.

7. W czerwcu wszystkie materiały muszą być zwrócone do biblioteki.

8. W przypadku odejścia ze szkoły, czytelnik jest zobowiązany rozliczyć się z biblioteką i podpisać kartę obiegową

Wypożyczalnia

1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoją kartę i nazwisko. Może natomiast zwrócić książki nieobecnego kolegi. Na prośbę bibliotekarza, uczeń zobowiązany jest do okazania legitymacji szkolnej.

2. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie komu innemu.

3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę), na okres trzech tygodni.

4. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady, piszący referat ma prawo wypożyczenia większej ilości pozycji jednorazowo.

5. Wykorzystane pozycje, najdalej po upływie ww. terminu, należy zwrócić do biblioteki.

6. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

7. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można prolongować książkę (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.

8. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanych pozycji, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

9. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną pozycję lub dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie wypożyczonej książki.

10. Książka jest najlepszym przyjacielem człowieka, toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa szczegółowy regulamin.

Czytelnia

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Do czytelni należy przychodzić bez okryć wierzchnich.

4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów za zgodą bibliotekarza.

5. Z księgozbioru i czasopism czytelnik można korzystać tylko na miejscu, nie wolno wynosić ich poza czytelnię.

6. Przeczytane czasopisma należy odnieść na miejsce, a czytane książki, przed opuszczeniem czytelni zwrócić bibliotekarzowi.

7. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone zbiory. Dostrzeżone uszkodzenia winien natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

8. Nie wolno w książkach kreślić notować na marginesach, zaginać kartek, nieprawidłowo odwracać kart i używać innych zakładek poza papierowymi.

9. Użytkowników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni.

10. Kopiowanie rysunków, map itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą bibliotekarza.

11. Wszystkich czytelników obowiązuje kultura zachowania, nieprzeszkadzanie innym, a także troska o ład i piękno czytelni.

12. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.

13. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.

14. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

15. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych dyskietek i innych pamięci przenośnych bez zgody bibliotekarza.

16. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.